Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Τ. Σ. Καρυωτών : Αν χρειαστεί θα κάνουμε μήνυση στον Δήμο Λευκάδας

Τ. Σ. Καρυωτών : Αν χρειαστεί θα κάνουμε μήνυση στον Δήμο Λευκάδας

georgakis-skoupidia

Ενημέρωση από το Τοπικό Συμβούλιο Καρυωτών.

Α π ό σ π α σ μ α
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2012 συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών Δήμου Λευκάδας

Αριθ.απόφασης:36/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη
απόθεση αστικών αποβλήτων στη θέση «ΡΕΜΑ» Δ.Ε. Σφακιωτών
από το Δήμο Λευκάδας»

Στους Καρυώτες και στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας, σήμερα στις 31η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών, μετά από την αριθ.πρωτ.11/60/26.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Τοπικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 88 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Ιωάννης Γεωργάκης : Πρόεδρος
2)Λάμπρος Παπαδάτος
3)Ιωάννα Σκιαδά

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Με λύπη και αγανάκτηση σας γνωρίζω ότι παρά τις έντονες διαμαρτυρίες που εκφράσαμε προς το Δήμο Λευκάδας και παρά την κατά πλειοψηφία σχετική με αριθ.24/2011 (4-11-2011) απόφαση που λάβαμε ως Τοπικό Συμβούλιο με την οποία ζητούσαμε:

1)Να σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων από τη Δημοτική Ενότητα πρώην Δήμου Σφακιωτών στο χώρο στη θέση «ΡΕΜΑ» μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της προστασίας του περιβάλλοντος της εγκεκριμένης ήδη σχετικής μελέτης και

2)Τα σκουπίδια να μεταφέρονται στο ΧΑΔΑ Αλυκές Λευκάδας και παρά τη κοινοποίηση της απόφασής μας στη Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών, στα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, στους αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Τμήμα Υγιεινής της Π.Ε. Λευκάδας και στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ο Δήμος Λευκάδας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του προκλητικά αγνοούν μέχρι σήμερα τις διαμαρτυρίες, προκλητικά αδρανούν στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, προκλητικά παραβιάζουν το Νόμο, προκλητικά αδιαφορούν για τη δημόσια υγεία και τις περιουσίες των κατοίκων αφού δυστυχώς συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών στη θέση «ΡΕΜΑ» με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή, κινδύνους που έχουν επισημανθεί στο Δήμο με έγγραφα τόσο από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Λευκάδας όσο και από την έκθεση αυτοψίας που ενήργησε και συνέταξε αρμόδια επιτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λευκάδας.

Πιο συγκεκριμένα σας τονίζω ότι οι παραπάνω υπηρεσίες με έγγραφα που απέστειλαν στο Δήμο Λευκάδας επισημαίνουν το πρόβλημα, αναφέρουν τις νομοθετικές διατάξεις που παραβιάζονται και καλούν το Δήμο να σταματήσει άμεσα την απόρριψη σκουπιδιών στη συγκεκριμένη θέση ζητώντας παράλληλα να ενημερωθούν για τις ενέργειές του.

Μέχρι χθές ο Δήμος Λευκάδας καμία απάντηση δεν έδωσε στις παραπάνω υπηρεσίες αγνοώντας τες προκλητικά.
Στο σημείο αυτό σας αναφέρω ότι ήδη η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εισηγήθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη την επιβολή προστίμου 6.000,00€ στο Δήμο Λευκάδας διότι:

Α) Ο ΧΑΔΑ στη θέση «ΡΕΜΑ» Σφακιωτών λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και

Β) Προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος αφού δεν τηρούνται στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης και εκκρεμεί η επιβολή του προστίμου που μπορεί μέχρι τώρα να έχει ήδη επιβληθεί.

Όμως αυτό που φαίνεται αδιανόητο είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκάδας αγνοεί τα πάντα και κυρίως και πρωτίστως την υγεία των δημοτών και τις περιουσίες τους, και εξακολουθεί να μη προβαίνει σε καμία ενέργεια επίλυσης του προβλήματος, αντίθετα το επιτείνει με το να συνεχίζει την απόρριψη των σκουπιδιών στη συγκεκριμένη θέση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Με τις τελευταίες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου τα νερά παρέσυραν όγκο σκουπιδιών από το ρέμα και τα οδήγησαν στα κτήματα-λιοστάσια αλλά και στη θάλασσα.
Το θέμα αυτό ήδη έχει προκαλέσει την αγανάκτηση πολλών συνδημοτών και έγινα δέκτης πολλών διαμαρτυριών τόσο από συγχωριανούς μας όσο και από κατοίκους της ευρύτερης περιφέρειας που διερωτώνται γιατί συνεχίζεται η αδράνεια και η αδιαφορία των υπευθύνων.

Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω και επειδή μέχρι σήμερα ο Δήμος κωφεύει και παντελώς αδιαφορεί προτείνω:
1. Να καταγγείλουμε στους δημότες για άλλη μια φορά τη προκλητική στάση του Δήμου Λευκάδας απέναντι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.
2. Να αναφερθούμε και καταγγείλουμε στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας την αξιόποινη συμπεριφορά των υπηρεσιών του Δήμου που ευθέως παραβιάζει τον Νόμο και προκαλεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία ρυπαίνοντας παράλληλα και το περιβάλλον, με υποβολή από τη πλευρά μας, αν χρειασθεί και μηνυτήριας αναφοράς.

Να κοινοποιηθεί η απόφασή μας αυτή:
1. Στο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου
2.Στον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Θοδωρή Βερύκιο
3.Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λευκάδας.
4.Στο ΥΠΕΚΑ (Γραφείο κ. Υπουργού)
5.Στο Βουλευτή Λευκάδας κ. Θεόδωρο Σολδάτο
6.Στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας
7.Στο Τμήμα Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ζητώντας να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες.
8.Στους Αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων προκειμένου να λάβουν γνώση.
9.Στα Τοπικά Μ.Μ.Ε.(Ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο)
10.Στη Δ/νση Δασών
Επιπλέον αν συνεχισθεί η απαράδεκτη υπάρχουσα κατάσταση και αδιαφορία θα προβούμε με άλλη απόφασή μας σε κινητοποιήσεις των δημοτών και πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
Και εκάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω και διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να καταγγείλει στους δημότες για άλλη μια φορά τη προκλητική στάση του Δήμου Λευκάδας απέναντι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα.

2. Να αναφερθεί και καταγγείλει στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας την αξιόποινη συμπεριφορά των υπηρεσιών του Δήμου που ευθέως παραβιάζει τον Νόμο και προκαλεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία ρυπαίνοντας παράλληλα και το περιβάλλον, με υποβολή από τη πλευρά του, αν χρειασθεί και μηνυτήριας αναφοράς.

Να κοινοποιηθεί η απόφαση αυτή:
1. Στο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου
2.Στον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Θοδωρή Βερύκιο
3.Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λευκάδας.
4.Στο ΥΠΕΚΑ (Γραφείο κ. Υπουργού)
5.Στο Βουλευτή Λευκάδας κ. Θεόδωρο Σολδάτο
6.Στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας
7.Στο Τμήμα Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ζητώντας να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες.
8.Στους Αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων προκειμένου να λάβουν γνώση.
9.Στα Τοπικά Μ.Μ.Ε.(Ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο)
10.Στη Δ/νση Δασών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Η απόφαση έλαβε α/α:36/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Όπως αναφέρονται παραπάνω