Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Ο.Ε.Σ Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Α.Ο.Ε.Σ Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

 

Κύριοι,

Μετά την υπ’ αρ. 122/23-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ”, καλούμε τα μέλη μας  σε τακτική  Γενική Συνέλευση στις 8-12-2018 , ημέρα Σάββατο  και ώρα  9 π.μ.

στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λευκάδας (πάνω από τα γραφεία του ΤΑΟΛ) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
  2. Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2017.
  3. Ανακοίνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
  4. Εγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

5.α)Εγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων  Χρήσης  2017).

     β)Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών

     γ) Απαλλαγή από  κάθε  ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

  1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής αυτού.
  2. Εγκριση εξόδων Διοίκησης από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
  3. Ρύθμιση οφειλών με την ΑΤΕ υπό ειδική εκαθάριση.
  4. Ανακοίνωση της πορισματικής έκθεσης διενέργειας ελέγχου στο Συν/σμό από το ΥΠΑΑΤ.

10.Εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων  για τη χρήση  2019. 

              Σε περίπτωση μη επίτευξης   απαρτίας  η Γ.Σ θα επαναληφθεί στις  15-12-2018   στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

              Για περισσότερες πληροφορίες για τη Γ.Σ. τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319.