Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων  95 του Ν.3463/2006, 67 του Ν.3852/10,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  νέα δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ   1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.

              Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος,                                                                                    Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για την  έγκριση  έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

            Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού: 220.500,00 ευρώ.

                                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  υποβολή πρότασης του Δήμου Λευκάδας στην 1η Πρόσκληση με αριθ. Πρωτ. 12085/20-2-2019 Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 Περιοχής Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών της ANION A.A.E-OTA του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας» συνολικού προϋπολογισμού 220.500,00 €.

                                               Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

                    

ΘΕΜΑ   6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 10ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου Ε.Δ.Ε.

                      Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Δήμου Λευκάδας, αναδόχου Ευάγγελου Ντάφου Ε.Δ.Ε.       

                                                                Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ    8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Φαγιάς» Κοντάραινας Λευκάδας.

                                                                Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος   

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

                                                  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος   

                   

ΘΕΜΑ    10ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ έως  08-08-2019.

                                                Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος      

 ΘΕΜΑ    11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» συμβατικού αντικειμένου:14.550,01Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) , αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ

                                           Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος        

ΘΕΜΑ   12ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ» συμβατικού αντικειμένου:35.359,99Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)  αναδόχου Σπυρίδωνος Γουρζή, έως  10-09-2019.

                                                        Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος      

                 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €.

                                                               Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €

                                                        Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος  

      ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ»,  προϋπολογισμού  240.000,00 €»

                                                 Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος           ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                           Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος                

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ»

ισηγητές:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος,Δημήτριος Ζαβιτσάνος, Πολιτικός

Μηχανικός Δήμου Μεγανησίου

                

ΘΕΜΑ  18ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

                                                          Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   20ο: Απόφαση Δ.Σ.   περί διαγραφής ή  επιστροφής  αχρεωστήτως ή ανοικείως  εισπραχθέντων ποσών.

                                                                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ