Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Θερινό Σχολείο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον

Θερινό Σχολείο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον

Μια πρωτότυπη δράση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θερινό Σχολείο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον

από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες και σκοπό έχει την εξοικείωση

σε θέματα της διαχείρισης του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος,

με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τόσο για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία όσο και για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της επτανησιακής φύσης και κοινωνίας, διοργανώνει Θερινό Σχολείο στη Ζάκυνθο, με θέμα Δυναμική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, το οποίο θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 29 Ιουλίου 2011.

Το Θερινό Σχολείο έχει οργανωθεί από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας), με τη συνεργασία των ακόλουθων φορέων:

• Πανεπιστήμιο Πειραιά (Εργαστήριο Θαλάσσιων Επιστημών)

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήματα: α. Επιστημών της Θάλασσας

και β. Περιβάλλοντος)

• Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

καθώς και με τη συμμετοχή των:

• Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

• Institut Marcel Mauss της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

(Centre National de la Recherche Scientifique, Παρίσι)

Το Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος αποτελεί την εναρκτήρια δράση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος διασύνδεσης του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και τη διεύρυνση του ρόλου του ως δυναμικού φορέα γνώσης και ανάπτυξης για την προώθηση του ιδιαίτερου επτανησιακού περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα στελεχών, επαγγελματιών και επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αναλυτικά, δικαίωμα συμμετοχής έχουν στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ κ.λπ., που έχουν σχέση με τη μελέτη και με τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, επιχειρηματίες από το χώρο του τουρισμού παράκτιων ζωνών, της θαλάσσιας αναψυχής, των θαλάσσιων μέσων μεταφοράς και αλιείας, καθώς και εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών και επιστημονικά αντικείμενα συναφή προς το θέμα του Σχολείου.

Μέσα στις δύο εβδομάδες διάρκειας του Θερινού Σχολείου, με εξάωρη καθημερινή παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα ζητήματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών), με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό, το Σχολείο αναπτύσσει δύο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης:

• Δυναμική του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και επιδράσεις της στη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

• Μέθοδοι διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μικτό επίδομα 252,00 € κατ’ άτομο ως συμβολή στην κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Ιουλίου 2011 και ο τρόπος λήψης και κατάθεσης των αιτήσεων μπορεί να γίνει τόσο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr), όσο και ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως.

Αναλυτικά:

Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

• Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

• Από τη γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας»,

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πλατεία Κάλβου 2, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος

Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

• Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 16:00, στη γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας»

• Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για το Θερινό Σχολείο», με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 11η Ιουλίου 2011

• Μέσω e-mail στη διεύθυνση: taskal@teiion.gr , tasoskalimeris@ath.forthnet.gr

Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω

e-mail, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη συνάφεια του αντικειμένου σπουδών/εργασίας και τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, ενώ στην περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει και με βάση τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις: 2695024941-2 (κα Καραμπέτσου), 2109250280 (κος Χρυσομαλλίδης – κα Δανιηλίδου)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες για τον Τύπο και τα ΜΜΕ:

Γραφείο Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Θανάσης Κούτσης

τηλ.: 2109250280 (εσ. 289)

κινητό: 6942780188

e-mail: press@teiion.gr