Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για το νέο έτος

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για το νέο έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  την 10η   Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ   1ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της μελέτης : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», κωδ. Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, έκδοση 1/0, ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας. (Σχετ. η αρ. 37/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος                                                             

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2018.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2018.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2018.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ