Αρχική Ειδήσεις Ανακοινώσεις Διαγωνισμός πετρελαίου θέρμανσης Α/θμιας-Β/θμιας Σχολ. Επιτροπής

Διαγωνισμός πετρελαίου θέρμανσης Α/θμιας-Β/θμιας Σχολ. Επιτροπής

petrelaiothermansis

Περίληψη διακήρυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                              Λευκάδα 14 Νοεμβρίου 2012
Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 266

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης, για την προμήθεια καυσίμων (,πετρέλαιο θέρμανσης,) της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για το διάστημα 01/09/2012 έως 30/06/2013.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 58.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στο Διοικητήριο Λευκάδας(γραφείο σχολικής επιτροπής), ενώπιον της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 21η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάση της διακήρυξης δικαιολογητικά.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. που αφορά το σύνολο των δημοτικών-κοινοτικών ενοτήτων, ή ίση με το 5% των επιμέρους προϋπολογισμών που αφορούν την κάθε δημοτική-κοινοτική ενότητα.
Αντίγραφο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, τηλ. 2645360579, 2645022630, αρμόδια η πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Αικατερίνη Σάντα.

                                                                              Η Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                 Αικατερίνη Σάντα


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                              Λευκάδα 21 Νοεμβρίου 2012
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 233

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης, για την προμήθεια καυσίμων (,πετρέλαιο θέρμανσης,) της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για το διάστημα 01/09/2012 έως 30/06/2013.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 53.170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στο Διοικητήριο Λευκάδας(γραφείο σχολικής επιτροπής), ενώπιον της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 21η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάση της διακήρυξης δικαιολογητικά.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. που αφορά το σύνολο των δημοτικών-κοινοτικών ενοτήτων, ή ίση με το 5% των επιμέρους προϋπολογισμών που αφορούν την κάθε δημοτική-κοινοτική ενότητα.
Αντίγραφο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, τηλ. 2645360579, 2645022630, αρμόδια η πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Αικατερίνη Σάντα.

                                                                         Η Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
                                                                                       Αικατερίνη Σάντα