Αρχική Ειδήσεις Επικαιρότητα Έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές της Λευκάδας

Έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές της Λευκάδας

kid-smoke

Αποτελέσματα Έρευνας ESPAD.

Η πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Έρευνα ESPAD) αποτελεί την 7η κατά σειρά πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό η οποία ξεκίνησε το 1984 από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζεται έως σήμερα από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου στη χώρα μας τα τελευταία 25 χρόνια.

Η έρευνα ESPAD μελετά την επικράτηση και τα χαρακτηριστικά της χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης, διερευνά ευρύτερα θέματα της συμπεριφοράς των μαθητών όπως τις φιλικές σχέσεις, τη βίαιη συμπεριφορά, τη σχολική απόδοση, τα κοινωνικο-οικονομικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, κτλ.

Το 2011 η έρευνα ESPAD υλοποιήθηκε από το ΕΠΙΨΥ σε συνεργασία και με την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιέλαβε 676 σχολικές μονάδες και συνολικά 37.000 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 13-19 ετών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ανώνυμου, αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε μέσα στην τάξη, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην έρευνα ήταν προαιρετική. Tα αποτελέσματα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο της χώρας, τις περιφέρειες και τους νομούς.

Στη Λευκάδα η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Λευκάδας και με τη συνεργασία και την επιχορήγηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Στο Ν. Λευκάδας συμμετείχε στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 10 σχολικών μονάδων από όλο το νομό: 5 Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην έρευνα. 557 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 89,5%): 288 αγόρια (51,7%) και 269 κορίτσια (48,3%).

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 23 ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,9%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 534 ερωτηματολογίων.

tab1

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Λευκάδας.

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς

Κάπνισμα
Σύνολο: Ένας στους 8 μαθητές (12,9%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1
φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει
καθημερινά) είναι 1 στους 12 (8,5%), ενώ ένας στους 32 (3,1%) είναι βαρύς καπνιστής, καπνίζει
δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα.
Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (12,8% και 13,0%, αντίστοιχα).
Παρόμοια είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα (9,4% και
7,6% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα). Ακόμη, ποσοστό 4,7 % των αγοριών και 1,5%
των κοριτσιών καπνίζουν βαριά.
Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 15-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό
συγκριτικά με τους μικρότερους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους 30 (3,4%) μαθητές
ηλικίας 13-14 ετών, ένας στους 9 ηλικίας 15-16 ετών (11,7%) και ένας στους πέντε ηλικίας 17-
18 (19,3%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 0,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει
συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 6,6%
και 14,8% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 1,7% 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές είναι 4,9%.

Οινοπνευματώδη ποτά
Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (65,3%) πίνουν κάποιο
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 7 (13,7%) τουλάχιστον
10 φορές το μήνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή
του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (52,3%) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά
τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα.
Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά
με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 71,1% των
αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι
του 59,7% των κοριτσιών και ποσοστό 20,1% των αγοριών έναντι του 7,4% των κοριτσιών
αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Αγόρια και
κορίτσια μεθούν σε παρόμοια ποσοστά (15,8% και 13,5%, αντίστοιχα, για μέθη τουλάχιστον 3
φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια
αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά
(64,7% και 40,0%, αντίστοιχα).
Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές
διαφορές παρατηρούνται μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν
ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (35,3%), τρεις στους τέσσερις ηλικίας 15-16 ετών
(74,9%) και εννιά στους δέκα 17-18 ετών (87,3%) καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες
ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών
τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται σε 4,0%, 13,7% και
22,1%, αντίστοιχα.
Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (46,9%) και ηλικίας 17-18 ετών (57,8%)
πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών ηλικίας 17-18
ετών (29,0%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (8,7%) και 13-14 ετών (5,1%) έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία
Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 0,6% των μαθητών ηλικίας 13-14, όλοι αγόρια, έχουν κάνει
χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη
ζωή τους.
Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (11,5%) έχει κάνει χρήση
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση,
LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (17,1% και 5,9%, αντίστοιχα).
Ποσοστό 7,3% ηλικίας 15-16 ετών και 13,3% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας.

Κάνναβη
Σύνολο: Ποσοστό 4,4% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,6% αναφέρουν χρήση περισσότερες
από 3 φορές στη ζωή τους.
Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα
κορίτσια (για παράδειγμα, 6,7 % και 2,1% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά σε
ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα).
Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη
ζωή τους σε ποσοστό 9,1% και εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 1,8%. Για χρήση
κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω
ηλικιακές ομάδες είναι 0,6% και 5,9%, αντίστοιχα.
Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 1,2% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 8,3%
εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης
αναφέρουν ποσοστό 1,2% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 4,8% των μαθητών ηλικίας 17-
18 ετών.

Έκσταση
Ποσοστό 1,5% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια
και κορίτσια σε 2,2% και 0,7%, αντίστοιχα.

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς

Εισπνεόμενες ουσίες
Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (11,6%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ.
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 9,7% και τα
κορίτσια σε ποσοστό 13,6%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών
σε ποσοστό 7,4%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 12,3%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών
σε ποσοστό 15,5%.

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά
Ποσοστό 7,2% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση
γιατρού (το 2,8% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 5,3% ηλικίας 17-18
ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε
ποσοστό 20,3%. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση
ηρεμιστικών/ υπνωτικών (8,7% και 5,1%, για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα).

Σύγκριση του Ν. Λευκάδας με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με το εθνικό δείγμα.

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Ιονίων Νήσων τα ποσοστά του Ν. Λευκάδας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά, με εξαίρεση το κάπνισμα, στο οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερα.
Συγκρίνοντας τα ποσοστά για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο Ν. Λευκάδας με εκείνα του εθνικού δείγματος, οι έφηβοι στο Ν. Λευκάδας φαίνεται ότι πίνουν σε
υψηλότερα ποσοστά από τους εφήβους στη χώρα (Γράφημα Β32). Από την άλλη, τα ποσοστά
για στο Ν. Λευκάδας για το κάπνισμα είναι χαμηλότερα από εκείνα του εθνικού δείγματος
(Γράφημα Β32). Μάλιστα όσον αφορά τόσο το κάπνισμα αυτή την περίοδο, όσο και το
συστηματικό και το βαρύ κάπνισμα, τα ποσοστά στο Ν. Λευκάδας είναι μεταξύ των τριών χαμηλότερων στη χώρα.

tab2

Πηγή: http://www.epipsi.gr
«Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Έκθεση αποτελεσμάτων πανελλήνιας έρευνας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές – Έρευνα ESPAD 2011. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, Μάρτιος 2012.»

Κατεβάστε στο αρχείο που ακολουθεί αναλυτικότερα τη σύνοψη ευρημάτων της έρευνας για το Νομό Λευκάδας